Glossaries

Level 3 inputs

Dịch tiếng việt: Đầu vào cấp độ 3

Đầu vào không quan sát được đối với tài sản hoặc nợ phải trả

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email