Glossaries

Level 2 inputs

Dịch tiếng việt: Đầu vào cấp độ 2

Các đầu vào khác không phải là giá niêm yết được bao gồm trong Cấp độ 1 có thể quan sát được đối với tài sản hoặc nợ phải trả, trực tiếp hoặc gián tiếp.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email