Glossaries

Level 1 inputs

Dịch tiếng việt: Đầu vào cấp độ 1

Giá niêm yết (chưa điều chỉnh) trong các thị trường năng động của các tài sản hoặc nợ phải trả giống hệt nhau mà đơn vị có thể truy cập vào ngày đo lường.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email