Glossaries

legal obligation

Dịch tiếng việt: Nghĩa vụ pháp lý

“Một nghĩa vụ bắt nguồn từ:
(a) hợp đồng (thông qua các điều khoản rõ ràng hoặc ẩn)
(b) pháp luật; hoặc là
(c) hoạt động khác của pháp luật “

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email