Glossaries

Joint venturer

Dịch tiếng việt: Bên góp vốn cơ sở liên doanh

Là bên tham gia vào một liên doanh có sự kiểm soát chung đối với liên doanh đó

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email