Glossaries

Joint venture

Dịch tiếng việt: Liên doanh

Một thỏa thuận chung theo đó các bên có quyền kiểm soát chung của thỏa thuận có quyền đối với tài sản ròng của thỏa thuận

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email