Glossaries

Joint control

Dịch tiếng việt: Đồng kiểm soát

Thỏa thuận bằng hợp đồng chia sẻ quyền kiểm soát, nó chỉ tồn tại khi các quyết định về những hoạt động liên quan đòi hỏi sự đồng thuận của các bên chia sẻ quyền kiểm soát

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email