Glossaries

Joint arrangement

Dịch tiếng việt: Thỏa thuận liên doanh

Một thỏa thuận trong đó hai hoặc nhiều bên có quyền kiểm soát chung.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email