Glossaries

Interim financial report

Dịch tiếng việt: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính có chứa một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh (như được mô tả trong IAS 1) hoặc một bộ báo cáo tài chính tóm lược (như được mô tả trong IAS 34) trong kỳ báo cáo giữa niên độ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email