Glossaries

Interest rate implicit in the lease

Dịch tiếng việt: Lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài chính

Là tỷ lệ chiết khấu tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, để tính giá trị hiện tại của (a) khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và (b) giá trị còn lại không được đảm bảo sao cho tổng của chúng đúng bằng (i) giá trị hợp lý của tài sản thuê và (ii) chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu bởi bên cho thuê.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email