Glossaries

Intangible asset

Dịch tiếng việt: Tài sản vô hình

Một tài sản phi tiền tệ có thể xác định được không có hình thái vật chất

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email