Glossaries

Insurer

Dịch tiếng việt: đơn vị bảo hiểm

Là bên có nghĩa vụ, theo hợp đồng bảo hiểm, bồi thường cho chủ hợp đồng khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email