Glossaries

Insured event

Dịch tiếng việt: sự kiện được bảo hiểm

Là một sự kiện không chắc chắn trong tương lai thuộc phạm vi của hợp đồng bảo hiểm và tạo ra rủi ro bảo hiểm

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email