Glossaries

Inputs

Dịch tiếng việt: Đầu vào

Các giả định rằng những người tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả, bao gồm cả các giả định về rủi ro, chẳng hạn như sau đây:
(a) rủi ro vốn có trong một kỹ thuật định giá cụ thể được sử dụng để đo lường giá trị hợp lý (chẳng hạn như là một mô hình định giá);
(b) rủi ro vốn có trong các yếu tố đầu vào kỹ thuật định giá.
Đầu vào có thể quan sát được hay không quan sát được

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email