Glossaries

Initial direct cost

Dịch tiếng việt: Chi phí trực tiếp ban đầu

Chi phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc đàm phán và thỏa thuận hợp đồng thuê, trừ khi các chi phí đó phát sinh bởi nhà sản xuất hoặc đại lý cho thuê.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email