Glossaries

Income from a structured entity

Dịch tiếng việt: Thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc

Đối với mục đích của IFRS 12, thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí định kỳ và không định kỳ, lãi suất, cổ tức, lãi hoặc lỗ khi mua lại hoặc từ chối lợi ích trong các đơn vị được cấu trúc và lãi hoặc lỗ chuyển tài sản và nợ phải trả cho đơn vị được cấu trúc

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email