Glossaries

Impracticable

Dịch tiếng việt: Không thể thực hiện

Một yêu cầu không thể thực hiện là khi đơn vị không thể đạt yêu cầu này kể cả khi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để làm điều đó.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email