Glossaries

Impairment loss

Dịch tiếng việt: Lỗ do giảm giá trị tài sản

Phần chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản lớn hơn giá trị có thể thu hồi.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email