Glossaries

Highly probable

Dịch tiếng việt: Gần như chắc chắn/Nhiều khả năng xảy ra

Mức độ cao hơn đáng kể so với nhiều khả năng xảy ra.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email