Glossaries

Highest and best use

Dịch tiếng việt: Sử dụng tối đa và tốt nhất

Việc sử dụng các tài sản phi tài chính tham gia thị trường mà có thể tối đa hóa giá trị của tài sản hoặc nhóm tài sản và nợ (ví dụ như một đơn vị) trong đó tài sản sẽ được sử dụng

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email