Glossaries

gross investment in lease

Dịch tiếng việt: Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài chính

Bao gồm
a) Các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu theo hợp đồng thuê tài chính (đối với bên cho thuê); và
b) Giá trị còn lại của tài sản thuê không được đảm bảo.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email