Glossaries

grants related to assets

Dịch tiếng việt: Trợ cấp về tài sản

Trợ cấp của chính phủ mà đơn vị nhận trợ cấp đạt đủ điều kiện phải mua, xây dựng tài sản cố định. Các điều kiện phụ có thể được đính kèm, hạn chế về loại hoặc vị trí của tài sản hoặc các thời điểm mà những tài sản sẽ được mua hoặc nắm giữ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email