Glossaries

government-related entity

Dịch tiếng việt: Đơn vị liên quan đến chính phủ

Một đơn vị được kiểm soát, cùng kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng đáng kể của chính phủ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email