Glossaries

government grants

Dịch tiếng việt: Trợ cấp của chính phủ

Là sự hỗ trợ của chính phủ trong việc chuyển giao những nguồn lực cho một đơn vị để đơn vị đó, trong quá khứ hay tương lai, tuân thủ những điều kiện nhất định trong hoạt động kinh doanh của mình.
Các khoản này không bao gồm các khoản trợ cấp chính phủ không có giá trị cụ thể và những giao dịch với chính phủ mà không phân biệt được với giao dịch bình thường của đơn vị

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email