Glossaries

general purpose financial statements

Dịch tiếng việt: Các BCTC có mục đích chung

Báo cáo tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng không ở vị trí yêu cầu đơn vị phải chuẩn bị báo cáo phù hợp với nhu cầu thông tin cụ thể của họ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email