Glossaries

functional currency

Dịch tiếng việt: Đồng tiền chức năng

Là đơn vị tiền tệ của môi trường kinh tế chủ yếu mà đơn vị hoạt động

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email