Glossaries

first-time adopter

Dịch tiếng việt: Đơn vị lần đầu áp dụng

Một đơn vị trình bày báo cáo tài chính IFRS đầu tiên của mình

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email