Glossaries

first IFRS financial statements

Dịch tiếng việt: Báo cáo tài chính đầu tiên được lập theo IFRS

Báo cáo tài chính năm trong đó đơn vị áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, có báo cáo trình bày việc tuân thủ hoàn toàn và tuyệt đối các điều khoản IFRS

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email