Glossaries

financial liability at fair value through profit or loss

Dịch tiếng việt: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ

Một khoản nợ phải trả tài chính đáp ứng một trong số những điều kiện sau đây.
(a) Phù hợp với định nghĩa về nắm giữ để kinh doanh.
(b) Sau khi được ghi nhận ban đầu, khoản nợ đó được một đơn vị ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ theo đoạn 4.2.2 hoặc 4.3.5.
(c) nó được chỉ định theo sự ghi nhận ban đầu hoặc sau đó là giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ theo khoản 6.7.1.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email