Glossaries

exploration and evaluation assets

Dịch tiếng việt: Các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

Các khoản chi phí thăm dò và đánh giá được ghi nhận là tài sản phù hợp với chính sách kế toán của đơn vị

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email