Glossaries

experience adjustments

Dịch tiếng việt: Các điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm

Những ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các giả định chuyên gia tính toán trước đây và những gì đã thực sự xảy ra.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email