Glossaries

expected cash flows

Dịch tiếng việt: Dòng tiền dự kiến

Xác suất bình quân (ví dụ trung vị của phân phối) của dòng tiền trong tương lai

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email