Glossaries

exit price

Dịch tiếng việt: Giá chuyển nhượng

Giá nhận được từ bán một tài sản hoặc chi ra để chuyển nhượng một khoản nợ

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email