Glossaries

Exchange rate

Dịch tiếng việt: Tỷ giá hối đoái

Là tỷ giá quy đổi giữa hai đơn vị tiền tệ

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email