Glossaries

equity-settled share-based payment transaction

Dịch tiếng việt: Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu được chi trả bằng công cụ vốn

Một giao dịch thanh toán dựa trên cổ phần trong đó đơn vị
(a) nhận hàng hóa hoặc dịch vụ khi xem xét cho các công cụ vốn chủ sở hữu của mình (bao gồm cả cổ phiếu hoặc các quyền chọn cổ phiếu), hoặc
(b) nhận hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng không có nghĩa vụ thanh toán giao dịch với nhà cung cấp

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email