Glossaries

equity instrument granted

Dịch tiếng việt: Công cụ vốn được cấp

Quyền (có điều kiện hoặc không có điều kiện) đối với công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được đơn vị trao cho một bên khác, theo thỏa thuận thanh toán dựa trên cổ phần

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email