Glossaries

employees and others providing similar services

Dịch tiếng việt: Nhân viên và các dịch vụ cung ứng tương tự khác

Các cá nhân cung cấp dịch vụ cá nhân cho đơn vị và (a) các cá nhân được coi là nhân viên cho các mục đích pháp lý hoặc thuế. (b) các cá nhân làm việc cho các đơn vị theo định hướng giống như các cá nhân được coi là nhân viên cho các mục đích pháp lý hoặc thuế. hoặc (c) các dịch vụ được báo cáo tương tự như các dịch vụ được nhân viên báo cáo. Ví dụ: thuật ngữ này bao gồm tất cả các nhân viên quản lý, tức là những người có thẩm quyền và trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của đơn vị, bao gồm cả giám đốc không điều hành

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email