Glossaries

derivative

Dịch tiếng việt: Công cụ tài chính phái sinh

Một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác thuộc phạm vi của IFRS 9 (xem đoạn 2.1 của IFRS 9) có cả ba đặc điểm sau đây.
(a) Giá trị của công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác thay đổi để đáp ứng với thay đổi trong xác định một mức lãi suất cụ thể, giá công cụ tài chính, giá hàng hóa, tỷ giá hối đoái, chỉ số giá hoặc tỷ lệ, xếp hạng tín nhiệm hoặc chỉ số tín nhiệm, hoặc một biến số khác, với điều kiện là chỉ số khả biến này không xác định riêng cho một bên tham gia hợp đồng trong trường hợp chỉ số khả biến này là một chỉ số khả biến phi tài chính (đôi khi được gọi là “chỉ số cơ sở”).
(b) Không yêu cầu giá trị đầu tư thuần ban đầu hoặc yêu cầu giá trị khoản đầu tư thuần ban đầu nhỏ hơn mức cần thiết đối với các loại hợp đồng khác được dự kiến sẽ có phản ứng tương tự với những thay đổi trong các yếu tố thị trường.
(c) Được thanh toán vào một ngày trong tương lai

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email