Glossaries

derecognition

Dịch tiếng việt: Dừng ghi nhận

Việc xóa sổ một tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được ghi nhận trước đó khỏi báo cáo tình hình tài chính của đơn vị.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email