Glossaries

defined contribution plans

Dịch tiếng việt: Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định

Là quỹ phúc lợi trong đó các khoản chi trả cho phúc lợi hưu trí được xác định dựa trên các khoản đóng góp của người lao động và khoản đầu tư sinh lời từ quỹ này

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email