Glossaries

Defined benefit plan

Dịch tiếng việt: Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định

Quỹ phúc lợi hưu trí không thuộc loại quỹ phúc lợi với đóng góp xác định.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email