Glossaries

deffered tax liabilities

Dịch tiếng việt: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Số thuế thu nhập phải nộp trong các kỳ tương lai liên quan đến chênh lệch tạm thời chịu thuế

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email