Glossaries

deffered tax assets

Dịch tiếng việt: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Là số thuế thu nhập có thể thu hồi được trong các kỳ tương lai liên quan đến:
(a) các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
(b) việc mang sang các khoản lỗ thuế chưa sử dụng; và
(c) việc mang sang các khoản tín dụng thuế chưa sử dụng

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email