Glossaries

decision maker

Dịch tiếng việt: Bên ra quyết định

Một đơn vị có quyền ra quyết định, có thể là chủ thể hoặc đại diện cho các bên khác

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email