Glossaries

current tax

Dịch tiếng việt: Thuế hiện hành

Số thuế thu nhập phải nộp (thu hồi được) tính trên lợi nhuận chịu thuế (lỗ tính thuế) của một kỳ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email