Glossaries

current service cost

Dịch tiếng việt: Chi phí phục vụ hiện tại

Phần giá trị hiện tại tăng lên của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh do người lao động làm việc cho đơn vị trong kỳ báo cáo hiện tại;

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email