Glossaries

current asset

Dịch tiếng việt: tài sản ngắn hạn

Đơn vị phải phân loại một tài sản là ngắn hạn khi:
(a) đơn vị dự kiến chuyển tài sản thành tiền, hoặc có ý định bán hoặc tiêu dùng tài sản đó, trong chu kỳ hoạt động bình thường của đơn vị;
(b) đơn vị nắm giữ tài sản với mục đích chủ yếu là để kinh doanh;
(c) đơn vị dự kiến chuyển tài sản thành tiền trong vòng 12 tháng sau kỳ báo cáo; hoặc
(d) tài sản đó là tiền hoặc tương đương tiền (theo định nghĩa tại IAS 7) trừ trường hợp tài sản đó bị hạn chế trao đổi hoặc sử dụng để thanh toán một khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian ít nhất là 12 tháng sau kỳ báo cáo.
Đơn vị cần phân loại toàn bộ các tài sản khác thành tài sản dài hạn

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email