Glossaries

credit risk rating grades

Dịch tiếng việt: Xếp hạng rủi ro tín dụng

Mức đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên rủi ro không chi trả được xảy ra bởi các công cụ tài chính

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email