Glossaries

credit-impaired financial asset

Dịch tiếng việt: Tổn thất tín dụng của tài sản tài chính/Tài sản tài chính bị giảm giá do gia tăng rủi ro tín dụng

một tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng khi một hoặc nhiều sự kiện có tác động bất lợi đến dòng tiền ước tính trong tương lai của tài sản tài chính đó đã xảy ra. Bằng chứng cho một tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng bao gồm dữ liệu quan sát được về các sự kiện sau:

(a) khó khăn tài chính đáng kể của bên phát hành hoặc bên đi vay;

(b) vi phạm hợp đồng, chẳng hạn như một sự kiện không trả được nợ hoặc quá hạn;

(c) bên cho vay của bên vay, vì lý do kinh tế hoặc hợp đồng liên quan đến khó khăn tài chính của bên vay, đã cấp cho bên vay một sự nhượng bộ mà bên cho vay đã không xem xét;

(d) có khả năng bên vay sẽ phá sản hoặc tổ chức lại tài chính khác;

(e) sự biến mất của một thị trường năng động của tài sản tài chính đó vì những khó khăn tài chính; hoặc

(f) việc mua hoặc khởi tạo một tài sản tài chính với mức chiết khấu sâu phản ánh các khoản lỗ tín dụng phát sinh.
Có thể không xác định một sự kiện riêng lẻ – thay vào đó, hiệu ứng kết hợp của một số sự kiện có thể đã khiến tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email