Glossaries

contingently issuable ordinary shares

Dịch tiếng việt: Cổ phiếu phổ thông có thể phát hành tiềm tàng

Cổ phiếu phổ thông phát hành với ít hoặc không có giá trị hoặc khi đáp ứng các điều kiện quy định trong một thỏa thuận cổ phiếu tiềm tàng

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email